fbpx

Organizāciju sistēmiskās konsultācijas

Piedāvājam veikt bezmaksas diagnostikas testu, lai noteiktu, vai jūsu uzņēmumam varētu būt piemērotas sistēmiskās konsultācijas. Diagnostikas tests: 3 -5 cilvēkiem no jūsu uzņēmuma atbildēt uz turpmāk dotajiem jautājumiem:

 • Vai uzņēmuma vadītāji un darbinieki zin un atzīst tās dibinātājus, mātes kompāniju?
 • Vai uzņēmumā darbinieki pieņem viens otru un runā labu arī par tiem, kuri tur vairs nestrādā?
 • Vai uzņēmuma īpašnieki vai augstākā līmeņa vadītāji, beidzoties darba attiecībām, aiziet ar cieņu? Vai viņus atlaiž kā nevērtīgus?
 • Vai ikvienam, kurš strādā uzņēmumā, ir skaidra viņa vieta un funkcijas, un vai ikviens tieši to arī dara? Te nav runa par to, kas ir darba aprakstā, bet par to, cik lielā mērā šis apraksts atspoguļo faktisko realitāti.
 • Vai uzņēmumā ir zināma un tiek pieņemta un atzīta vadības hierarhija? Vai vadītāji “ir brīvi” vadīt? Vai darbinieki “ir brīvi” pildīt savu darbu uzņēmumā? Vai arī tas faktiski ir gandrīz neiespējami, jo jādara dažādas citas lietas. Mēs šeit nerunājam par atvaļinājumiem vai aizvietošanu uz slimības laiku, bet pastāvīgu praksi.
 • Vai uzņēmuma ir skaidrs pastāvēšanas mērķis? Nopelnīt vairāk ir diezgan draņķīgs biznesa mērķis, jo tas nesniedz motivāciju strādāt. Tas rada vidi, kuru labākajā gadījumā var paciest. Zūd uzņēmuma un individuālais potenciāls!
 • Vai uzņēmums tiek virzīts pretī nākotnei? Vai uzņēmuma vēl ir nākotne? Kāda tā ir?

Ja vēlaties saņemt nelielu ieskatu jūsu organizācijas situācijā no sistēmiskā viedokļa, sazinieties ar mums. Pārrunāsim jūsu iegūtās atbildes un meklēsim tālākus risinājumus.

Mēs skatāmies uz organizāciju ne tikai kā uz struktūru, procesu un cilvēku kopumu, bet drīzāk kā uz vienotu veselumu, kur pastāv nepārpraukta mijiedarība starp dažādiem elementiem laikā. Interesanti, ka organizācijai kā dzīvai sistēmai, šķiet, ir ne tikai ķermenis, ko vairāk saprot ar struktūru, procesiem un cilvēkiem, bet “sava veida dvēsele”, kas ietver arī sistēmisku atmiņu par izslēgtiem, nepieminētiem, noliegtiem processies un notikumiem. Tuvākā biznesa tēmu, kura atspoguļo šos procesus ir faktiskā uzņēmumā pastāvošā kultūra. Tieši dēļ zināšanu trūkuma par sistēmisko pieeju, organizācijām ir tik grūti ilgterinā mainīt organizācijas kultūru. Sistēmiskais skatījums palīdz ieraudzīt organizāciju un vadības problēmas citā gaismā un rast risinājumus veiksmīgai turpmākajai darbībai.

Mēs strādājam ar organizācijām, vadot:

 • konsultāciju projektus uzņēmumos. Konsultācijas var ietvert jūsu uzņēmuma sistēmisko izpēti un diagnostiku, specifiskas apmācības dažādu līmeņu vadītājiem, īpašnieku/vadības komadas sistēmiskās sesijas, sistēmisko sakārtojumus, moderētas stratēģiskās vadības sesijas, individuālo koučingu, kā arī daudz citu instrumentu un metožu;
 • sistēmiskās apmācības uzņēmu iekšienē dažādām uzņēmuma komandām, piemēram, visu departamentu vadītājiem, vienas nodaļas darbiniekiem un vadītājam, starpvalstu sadarbības komandām, uzņēmuma vadības/īpašnieku grupām, u.c. Apmācību mērķi un tēmas tiek rūpīgi saskaņotas, lai sasniegtu iespējami labāko efektu;
 • individuālās vadības koučinga sesijas formātā 1:1, strādājot sistēmiskajam koučam un vadītājam. Ieteicamais sesiju daudzums ir no 3-10, atkarībā no gadījuma un mērķiem.

Šeit links uz podkastu, kur Iveta Apine stāsta par sistēmisko pieeju organizācijās “Kā uzņēmuma pagātne neļauj tai virzīties pretī panākumiem”.

Bieži sastopamas tēmas, kuras mēs palīdzam uzņēmumiem risināt, izmantojot sistēmiskās konsultācijas:

 • jaunas uzņēmuma stratēģijas izveide, izmantojot sistēmisko pieeju, t.i., ne tikdaudz izprotot pagātnes kļūdas un mācoties no tām, cik atrisinot sistēmiskos samezglojumus, kas nav ļāvuši sasniegt līdz šim un izstrādājot attīstības scenārijus, kas ir ievērojami visaptverošāki, kā “+10% no pagājušā gada peļņas”, “atlaist vadītāju, jo viņš nav sasniedzis plānoto rezultātu”, “palielināt kontroli un atskaites”; pastāv iespēja daudz plašākai stratēģijas izstrādei;
 • ar divu un vairāku organizāciju saplūšanu saistīto jautājumu risināšanu, gadījumos, kad plānotā nākotne un rezultāts netiek sasniegts dažādu iemeslu dēļ;
 • risināt ieilgušus konfliktus, noklusētas emocijas augstākā līmeņa komandās un uzņēmēju partnerībās;

Kādēļ izvēlēties sistēmiskās konsultācijas?

Sistēmiskā konsultēšana ir atšķirīga savā būtībā no klasiskajām biznesa konsultācijām, jo sistēmkonsultanta rīcībā bez biznesa zināšanām ir atsevišķs papildus zināšanu bloks par to, kā strādā uzņēmums, kā veselums, un kas nepieciešams, lai uzņēmums varētu būt veiksmīgs ilgtermiņā. Tā nevis sniedz pareizās atbildes un gatavus, vispārpieņemtus risinājumus, bet ciešā sadarbībā ar klientu, viņu vada līdz punktam, kurā pats uzņēmums nonākt pie tā, kas viņam ir vislabākais un piemērotākais. Procesā var tikt izmantoti dažādi instrumenti un metodes, bet pamatā visos gadījumos tajos ir iesaistīts klients un viņa komanda, iepējami augstākā vadības līmenī. Kapēc? Tādēļ, ka jo ausgtākā līmenī tiek veiktas intervences, jo plašāk un veiksmīgāk tās var palīdzēt uznēmumam attīstīties vēlamajā virzienā.

Sistēmisko konsultāciju gala rezultāts ir nevis viens pareizais risinājums, bet izrunāti iespējamie turpmākie attīstības ceļi, atkarībā no klienta vajadzībām. Konsultants klientu nevis spiež lauzt sevi, bet ļauj pieņemt lietas tādas, kādas tās ir un atraisa spēju labāk risināt problēmjautājumus. Sistēmiskās pieejas konsultants iet tik tālu, cik klients ir gatavs iet, pieņemot, ka gatavības pakāpes dažādos uzņēmumos var būt atšķirīgas. Sistēmisko konsultāciju rezultātā visa organizācija piedzīvo izaugsmi, tas ir visaptverošs pārmaiņu process.

 

 

 

 

Pieteikties

Apmācības uzņēmuma iekšienē

Mēs piedāvājam in-house treniņus (apmācības uzņēmuma iekšienē) dažāda līmeņa vadības grupām un komandām. Organizācijas iekēšjie treniņu mērķi var būt dažādi – sākot ar sistēmiskās izpratnes veicināšanu vadības un komandu līmenī, līdz dažādu sarežģītu situāciju risināšanai organizācijā. Šeit daži no uzņēmuma iekšējo treniņu tēmu piemēriem.

Vadības komandas stratēģiskās attīstības sesijas

Tās noder brīžos, kad ir svarigi kopīgi izrunāt stratēģiski svarīgus jautājumus. Parasti, mēs izmantojam arī sistēmiskos sakārtojumus, lai būtu iespēja neitrāli izpētīt situāciju un izprast tālākos darbības soļus. Šis formāts ir piemērots arī organizāciju vadītāju un līderu kopīgiem attīstības un izaugsmes pasākumiem, kā piemēram, līderības klubiem, kur vadītāji kopīgi apgūst jaunas ar organizāciju, vadību un līderību saistītus jautājumus.

Iespējamās tēmas:

 • Līdera spēju attīstīšana, balstoties uz sistēmiskajām zināšanām, iemaņām un attieksmi.
 • Komandu efektivitāte. Sesijas izgaismo organizācijas konfliktu patiesos cēloņus, palīdz “pāraugt” konfliktus, atbrīvoties no vainas sajūtas un virzīties uz risinājumu. Organizāciju vadītājiem tā ir iespēja ieraudzīt savas komandas stiprās un vājās puses, kā arī vietas, kur ir nepilnības procesos vai trūkst kompetences.
 • Stratēģijas veidošana un analīze. Līderi var ar šīs metodes palīdzību izvērtēt dažādas alternatīvās stratēģijas, izgaismot iespējamās ieinteresēto pušu vajadzības un reakcijas.
 • Organizācijas restrukturizācija, reorganizācija. Izmaiņas organizācijas struktūrā atstāj iespaidu uz organizācijas slēptajām dinamikām. Ar šīs metode palīdzību līderi var gūt priekšstatu par to, kādas dinamikas organizācijā darbojas un kā restrukturizēt uzņēmumu, lai tas patiešām būtu veiksmīgs. Kā “aizvērt” organizācijas/departamentus/filiāles, kuras vairs nav nepieciešamas, kā atlaist darbiniekus, lai tas neradītu sistēmiskas sekas turpmākajai uzņēmuma veiksmei.
 • Lēmumu pieņemšana. 
 • Mārketings un jaunu produktu izstrāde. Ar sakārtojumu palīdzību iespējams testēt dažādus produktus, tirgus, noteikt cenu kategorijas dažādiem tirgus segmentiem, pētīt potenciālo pircēju vajadzības, reakcijas, veidot logo, zīmolu, utt.
 • Scenāriju analīze. Šajās sesijās iespējams izpētīt dažādu uzņēmuma attīstības scenāriju ietekmi uz uzņēmuma veiksmi nākotnē. Bieži šīs sesijas rada pārsteidzošas atklāsmes, kas palīdz uzņēmuma pieņemt kvalitatīvus tālākos finanšu, procesu un personāla lēmumus.

Metode: Teorija un prakse balstoties uz sistēmfenomenoloģisko pieeju un organizāciju sistēmiskajiem sakārtojumiem (konstelācijām), grupu darbiem un diskusijām.

Semināru vada: Iveta Apine, Normunds Apinis

Pārdošanas restarts

Šis NAV klasiskais pārdošanas iemaņu treniņš, kurā dalībnieki apgūst prasmes būt izcili pārdevēji; šis NAV arī treniņš, kurā pārdošanas vadītāji apgūst prasmes vadīt pārdošanas komandu, lai veiksmīgi sasniegtu plānoto pārdošanas rezultātu. Šēs apmācības ir piemērotas, lai risinātu konkrētas problēmsituācijas vai izaicinājumus saistībā ar pārdošanas jautājumiem, ar kuriem grūti tikt galā patstāvīgi; gadījumus, kuros, iespējams, līdzšinējas metodes un pieejas nedod cerētās izmaiņas; esat sasnieguši noteiktus rezultātus un vēlaties “iekāpt” nākamajā.

Iespējamās tēmas:

 • Izprast, kā veiksmīgāk “palaist” vai optimizēt pārdošanu uzņēmumā; izprast savu lomu, funkciju, mērķus kā pārdošanas vadītājam
 • Meklēt ceļus, kā optimāli sasniegt pārdošanas mērķus; risināt situācijas, kad pārdošanas budžets objektīvi nav sasniedzams
 • Rast risinājumus pārdošanas komandas darba veicināšanai (ne tikai attiecībā uz darbu ar cilvēkiem komandā, pārdošanas iemaņām vai pašu produktu/pakalpojumu, bet izprotot to kontekstu, kādā strādā pārdošanas funkcija, kādi ir iespējamie šķēršļi un resursi)
 • Risināt ar pārdošanu saistītas konfliktsituācijas gan uzņēmuma iekšienē, gan ārienē;
 • Testēt produktu cenu/klientu/segmentu attiecības (piemēram, kas būtu optimāla cena konkrētajai mērķauditorijai, uz kuru produktu grupu likt fokusu u.c.);
 • Risināt dažādus ar pārdošanu saistītus simptomus, kas apdraud uzņēmuma dzīvotspēju (piemēram, bieža darbinieku mainība pārdošanas nodaļā, pārdošana kā “nelaime” no kuras nevar izvairīties, “naudas nav”, motivācijas vai/un uzticēšanās trūkums, iekšēja konkurence, neveselīgs klimats, vāja līderība, neskaidri mērķi, u.c.)

Metode: Teorija un prakse balstoties uz sistēmfenomenoloģisko pieeju un organizāciju sistēmiskajiem sakārtojumiem (konstelācijām), grupu darbiem un diskusijām.

Semināru vada: Daina Ramata, Iveta Apine

Komandas identitāte

Īstu komandas darbu mēs ļoti ātri pamanām un vērtējam kā kaut ko patiesi labu, kas sniedz dažādus labumus kā materiāli, tā arī emocionāli. Diemžēl nav universālas formulas, kura jebkuru labu darba grupu varētu pārvērst par izcilu komandu. Katra komanda ir unikāla, tai ir sava identitāte! Tās metapersonību, jeb MĒS, veido visdažādākās komponenetes, kā iekšējās tā ārējās, kuras atklāsim šajā praktiskajā seminārā. Ieguvumi:

 • jaunas zināšanas par sistēmisko principu ietekmi uz komandas un organizācijas darbu
 • atklāsmes par savu vietu un lomu komandā un organizācijā kopumā
 • lielāku skaidrību par to, kur komanda atrodas šobrīd un kas tai nepieciešams
 • atbildes uz aktuāliem jautājumiem par esošajām un iespējamām pārmaiņām komandā
 • spēju pamanīt paternus komandas darbā

un spēcināt sevi kā komandas līderi, ieraugot un pieņemot realitāti tādu kāda tā ir, un ļauties pārmaiņām, kas padarīs komandas sadarbību iespējamu. Tēmas:

 • Komanda kā sistēma lielākā sistēmā, organizācijas vadošo principu un vēstures ietekme uz komandas veiktspēju;
 • Sistēmisko likumu ietekme uz komandas darbu un līdera vietu;
 • No kurienes dzimst komandas un organizācijas mērķi, kā arī šķēršļi ceļā uz tiem?
 • Līderība komandā. Līdera iekšējā attieksme, labākā vieta un potenciāls.
 • Komandas paterni. Komandas vieta organizācijā.
 • Konflikti komandā un to dažādie cēloņi. Konflikti kā simptomi.
 • Pārmaiņas komandā – vadītāja/līdera maiņa, uzņēmumu apvienošanās, izmaiņas uzņēmumā, kas ietekmē komandu.
 • “Rituāli” saistībā ar komandu.

Metode: Teorija un prakse balstoties uz sistēmfenomenoloģisko pieeju un organizāciju sistēmiskajiem sakārtojumiem (konstelācijām), grupu darbiem un diskusijām.

Semināru vada: Santa Leiboviča, Iveta Apine

Pieteikties

Individuālais vadības koučings (1:1)

Mēs strādājam ar uzņēmuma vadītājiem, piedāvājot tiem individuālo vadības koučingu. Klientiem ir iespēja izvēlēties sev piemērotu sistēmisko kouču no SCCR piedāvātiem profesionāliem koučiem. Mēs piedāvājam koučingu, kas balstīts dziļā izpratnē par sistēmisko darbu un procesiem uzņēmuma vadībā.

Lielākā sistēmiskā koučinga priekšrocība, ir iespēja strādāt ar plašu, neapzinātu, sistēmisko materiālu, kas kļūst pieejams sadarbībā starp kouču un klientu. Sistēmiskais koučings sākas ar klienta tēmas noteikšanu – kas ir tas, kas klientam šobrīd sagādā grūtības, kam viņš vēlētos rast risinājumu. Viena  koučinga sesijas 1:1 ilgst apmēram 1,5 stundas, parasti noris ar noteiktu intervālu 2- 4 nedēļas starp sesijām.  Vienas koučinga sesijas cena korporatīvajiem klientiem ir 150 eiro. Mēs piedāvājam koučinga paketes uzņēmuma vadītājiem:

 • 6 sesijas 3-5 mēnešu laikā,
 • 12 sesijas 9 mēnešu laikā,
 • ilgtermiņa vadības atbalsta koučings, beztermiņa.

Katra koučinga sesija sniedz klientam lielāku skaidrību un jaunas atklāsmes, kas pretī viņa risinājumam. Klients sesiju gaitā, drošā vidē risina savus vadības jautājumus, kas izgaismo individuālos samezglojumus un iekšējos konfliktus, piekļūstot dziļiem resursiem paša sistēmā. Sistēmiskais koučings atbalsta dziļus transformatīvus procesus, klientam augot savā vadības pieredzē un personīgā dzīvē. Sistēmiskās sesijas bieži ir jaunām atklāsmēm pilnas, jo rodas jauns skats uz lietām, notikumiem un cilvēkiem.

Pieteikties

Pieteikties


info@constellationsriga.lv +371 27448888

Rezervēt grāmatu


info@constellationsriga.lv +371 27448888