fbpx

Jautājumi un atbildes

Sistēmiskā pieeja

Ar sistēmu mēs saprotam elementu kopumu, kas atrodas savstarpējā mijiedarbībā, veidojot noteiktu grupu vai kopumu. Mēs strādājam ar dzīvām sistēmām, tādām, kā partnerattiecības, ģimenes sistēma, organizācijas komanda, biznesa partnerība, profesionālā apvienība, sporta klubs, reģions, utt. Katrs no mums ir daļa no dažādām grupām vai sistēmām. Sistēmām ir robežas, ietvari, noteikumi, īpašības.
Sistēmai ir savs pastāvēšanas spēks. Mēs kļūstam sistēmiski apzināti, kad izprotam, ka sistēmas pastāv, mēs esam to daļa un to spēks ietekmē mūsu rīcības. Sistēmas spēka ietekme uz ikvienu tās dalībnieku, ir vērsta uz sistēmas statu quo nodrošināšanu, nevis katra tās dalībnieka individuālajām interesēm. Vienlaicīgi pastāv trīs dažādas kustības vai spēki, kas ietekmē katru no mums, B. Helingers tos sauca par “sirdsapziņām”:
• evolucionārais spēks, ko mēs piedzīvojam, kā atbildi uz jautājumu – ko dzīve no mums vēlas? Šis spēks mūs virza pretī jaunajam, liek pabeigt sevi izdzīvojušās lietas un pārceļ uz “citām sliedēm” dzīvē.
• personīgā sirdsapziņa, ko mēs piedzīvojam, kā atbildi uz jautājumu – ko es gribu no dzīves? Šis spēks apliecina mūsu piederību noteiktai grupai (sistēmai), norāda robežas attiecībā uz grupām (sistēmām), kurām mēs piederam/nepiederam, stiprina un virza mūsu sasniegumus ego līmenī.
• sistēmiskā sirdsapziņa, ko mēs piedzīvojam savā dzīvē, bez jautājumiem, neapzināti – sistēmas līmeņa spēks ietekmē mūs, atgriežot “caur” mums iepriekš izslēgtās sistēmas vēstures lappuses. Bieži, sistēmas spēks ir jūtams kā liels diskomforts, jo tas ierobežo mūsu personīgās sirdsapziņas centienus.
Mēs esam sistēmiski apzināti, novērojot un meklējot, kas sistēmā vēlas tikt atgriezts, iekļauts atpakaļ; kāda ir laba kārtība, lai sistēmā atkal atjaunotos plūdums; kā sistēmā atjaunot optimālu apmaiņu starp došanu un ņemšanu. Pētot sistēmas, mūs interesē gan sistēmas kā kopuma veselums, gan to atsevišķu daļu veselums.
Ir daudz dažādu sistēmisko metožu. Mēs strādājam, balstoties uz B. Hellingera sistēm-fenomenoloģisko metodi. Šis skatījums ir īpašs ar savu pieeju un intervencēm. Galvenā uzmanība tiek veltīta tam, lai atklātu sistēmiskās dinamikas jeb paternus sistēmā, kas ietekmē konkrētu cilvēku, komandu, organizāciju vai jebkuru citu vienību, kā sistēmas daļu. Ērtības labad, mēs sistēm-fenomenoloģisko pieeju saucam par sistēmisko pieeju jeb sistēmisko darbu.
Fenomenoloģiskā daļa šajā pieejā ietver prasmi novērot sistēmas, kā vienotu veselumu, netiekot pārņemtam un nepakļaujoties klientu personīgās sirdsapziņas izraisītajam spiedienam meklēt labu risinājumu viņu situācijai. Tā pieprasa spēju saglabāt neitralitāti, paliekot klātesošam, neinterpretējot, nemeklējot “vainīgos” vai neturoties pie iepriekš izstrādāta darbību kopuma.
Fenomenoloģija aicina mūs atklāt to, kam sistēmā jātop redzamam un integrētam. Tas prasa individuālu drosmi, uzdrošināties atklāt situāciju sistēmas līmenī, dziļi cienot un pieņemot “to, kā ir”, pretstatā tam “kā mēs gribētu, lai būtu”. Pieņemšana rada iespējas cita līmeņa intervencēm, kas vērstas uz sistēmas veseluma atjaunošanu.
Sistēmiskās dinamikas jeb paterni ir sistēmas reakcija uz sistēmas pastāvēšanai būtisku principu pārkāpšanu. Sistēmiskajā darbā mēs cenšamies padarīt sistēmiskās dinamikas redzamas un apzinātas. Mūsu racionālajai daļai bieži tas ir liels pārsteigums – ieraudzīt, kā mēs esam sistēmas dinamiku varā kā indivīds, komandas loceklis, darbinieks organizācijā vai sabiedrības loceklis. Ieraudzīt ir pirmais solis turpmākajām izmaiņām.
Sistēmiskās dinamikas uzskatāmi atklāj un izgaismo sistēmiskie sakārtojumi (izvietojumi), kas ir visbiežāk izmantotā sistēm-fenomenoloģiskā darba forma. Labs veids, kā ļaut sistēmiskajām dinamikām atklāties, ir būt ieinteresētam izpētīt, kāpēc konkrētā sistēma, kuras daļa ir klients, darbojas noteiktā veidā. Cits veids, kā mēs atklājam sistēm-dinamikas, ir pētot simptomus, kas ir pastāvīgi vai kam ir tendence atkārtoties. Ja izdodas atklāt, ko sistēm-dinamikas cenšas panākt sistēmas līmenī, var rasties pavisam jaunas personīga līmeņa atklāsmes, cita veida iekšējā kustība un rīcības.
Sistēmiskais sakārtojums ir metode, kas palīdz klientam iegūt ieskatu viņa problēmsituācijas dziļākos, sistēmas līmeņa cēloņos. Sakārtojumā klienta situācija tiek izlikta telpiski, izvietojot fiziski telpā aizvietotājus. Ar sakārtojuma palīdzību iespējams izpētīt personīgus jautājumus, kas sakņojas ģimenes sistēmā vai, piemēram, jautājumus, kas saistīti ar komandas darbu, attiecībām starp komandām vai citiem organizāciju jautājumiem. Sakārtojumi klasiskā izpratnē ir grupas metode. Sakārtojumu vada sistēmiskais fasilitators, kas ir šim darbam apmācīts speciālists.
Sistēmiskais sakārtojums nav lomu spēles, kur dalībnieki iejūtas dažādās lomās. Sakārtojuma jēga nav emociju izspēle vai drāmas radīšana. Sakārtojums arī nav saistīts ar dažādu ezoterikas zināšanu pielietošanu. Sakārtojumi nesniedz tiešu risinājumi, drīzāk ieskatu situācijā, kas ir sākums pārmaiņām.
Bieži gadās, ka sakārtojumā pilnīgam situācijas atspulgam sistēmas līmenī, jāiekļauj izslēgtie, neatzītie, noliegtie cilvēki un notikumi. Tie var būt bijuši izslēgti pirms ilga laika, pat pirms paša klienta dzimšanas, pirms konkrētais darbinieks pievienojies organizācijai, vai pirms jaunais īpašnieks nopircis esošo uzņēmumu.

Ģimenes sistēmiskie sakārtojumi

Varam teikt, ka ģimenes sistēmiskais sakārtojums ir metode, ar kuras palīdzību rast atbildes un izpētīt personīgos jautājumus. Kāpēc personīgos jautājumus izskatīt ģimenes sakārtojumos? Tā kā mēs esam daļa no ģimenes sistēmas visa mūža garumā, arī esot pieauguši, patstāvīgi, neatkarīgi cilvēki, daudzu mūsu personīgo jautājumu izcelsme ir meklējama ģimenes sistēmas kontekstā. Ģimenes sistēmiskie sakārtojumi nav par pagātnē notikušajiem notikumiem, cilvēkiem vai lietām, tie ir par to, kā esošie ģimenes locekļi tika galā un spēja (vai nespēja) pārdzīvot smagas vai sāpīgas situācijas.
Mūsu ģimenes sistēmas priekšteču izdzīvošanas iemaņas ir mūsu sistēmisko paternu pamats, kas veido šodienas domāšanu un rīcību. Bieži šie paterni mūs ietekmē, ierobežojot mūsu spējas sasniegt to, ko mēs vēlamies. Ģimenes sistēmiskie sakārtojumi palīdz mums izskatīt savus personīgos jautājumus, ar sakārtojuma palīdzību atklājot un izgaismojot sistēmiskos paternus. Tas rada iespēju neapzinātajam nonākt apziņas līmenī, kas, savukārt, mums sniedz plašākas iespējas izdarīt apzinātākas izvēles savā dzīvē.

Sakārtojums sniedz iespēju apskatīties uz savu jautājumu, problēmu vai situāciju no citas perspektīvas. Tas arī palīdz “pārstrādāt” ģimenes paternus, atbalstot klientus piedzīvot un pieņemt senas situācijas ar pieauguša cilvēka skatu uz dzīvi. Ar sakārtojuma palīdzību jūs variet izskatīt sekojošas tēmas jūsu dzīvē:
• partnerattiecības, to sarežģījumus, šķiršanās, jaunu attiecību veidošanu;
• saliktu ģimeņu situācijas (otrās, trešās laulības un situācijas ar bērniem no iepriekšējām attiecībām); ar audzināšanu saistītus jautājumus;
• vecāku un bērnu attiecības jebkurā vecumā un situācijā;
• slimības simptomu saistību ar ģimenes sistēmu;
• visa veida konfliktus, nevēlamas uzvedības sekas, atkarības utt.
• eksistenciālus jautājumus, kas saistīti ar dzīvību un nāvi, sāpēm, zaudējumiem, tālāko virzību dzīvē, lēmumu pieņemšanu utt.
Mēs piedāvājam sistēmiskās apmācības, klientu darbnīcas un atsevišķus seminārus. Jums būs piemērota ģimenes sistēmisko apmācību programma, ja jūs interesē šī metode un domāšanas veids, un jūs vēlaties uzzināt par to vairāk.
Apmācību programmā jūs iegūstiet ne tikai praksi, pieredzi un iespēju izskatīt savus personīgos jautājumus, bet arī detalizētas zināšanas par sistēmiskajiem sakārtojumiem un sistēmisko teoriju, uz ko tie balstās. Latvijā mēs esam pirmie, kas 2016. gadā uzsāka sistēmiskos sakārtojumus latviešu valodā, integrējot mūsu vēsturi, vērtības un pasaules redzējumu, daudzi no esošajiem praktiķiem ir mūsu skolnieki.
Jums ir iespēja arī apmeklēt sistēmisko sakārtojumu darbnīcas, kuras notiek mūsu telpās vienu reizi mēnesī. Darbnīcas ir formāts, kas piemērots tiem klientiem, kuri vēlas savu sakārtojumu par konkrētu tēmu, bet nav ieinteresēti mācīties un apgūt vairāk. Sekojiet mūsu jaunumiem, lai saņemtu informāciju par atsevišķiem semināriem, kas veltīti noteiktām tēmām, kā arī lai saņemtu informāciju par apmācībām un darbnīcām.
Nē. Liksim mieru ģimenei. Jūs nāciet viens pats/pati un pētīsiet sev aktuālo jautājumu ar ģimenes sistēmiskā sakārtojuma palīdzību. Sistēmiskais sakārtojums izgaismo ģimenes sistēmas dinamikas, kuras pašam parasti nav iespējas apzināt, esot daļai no savas ģimenes sistēmas. Jūs variet nākt arī kopā ar savu partneri, kas ir lieliska iespēja pāru sakārtojumiem.
Jā, jūs variet apgūt ģimenes sistēmiskos sakārtojumus pie mums 10 moduļu bāzes apmācību programmā “Ģimenes sistēmiskās dinamikas un sakārtojumu metode”. Pabeidzot šo apmācību programmu jūs saņemsiet neformālās izglītības iestādes “Sistēmiskās izglītības institūts” izdotu sertifikātu, kas apliecina jūsu dalību šajā mācību programmā, kas izveidota sadarbībā ar Nīderlandes Hellingera institūtu.
Mēs esam dibināti 2016. gadā, un esam pirmie, kas uzsāka sistēmisko sakārtojumu apmācības latviešu valodā Latvijā. Kopš pirmās apmācību grupas līdz šodienai, mēs strādājam, sadarbībā ar Nīderlandes Hellingera institūtu, kas ir balstīti Hellingera pieejā un atzīti kā inovatori sistēmiskajā darbā pasaulē.
Paralēli mācībām, esam izdevuši četras sistēmiskās grāmatas, tulkojot tās no vācu un holandiešu valodas. Sistēmiskā teorija, uz kuru balstīta sistēmiskais sakārtojumu darbs, un didaktika, kas ir mūsu mācību programmu mugurkauls, ir pārņemta, apgūstot labāko starptautisko sistēmisko praksi.
Mēs uzskatām, ka sistēmiskie sakārtojumi nav tas pats, kas ezotērika. Sistēmiskie sakārtojumi arī nav psihoterapija, tā ir viena no daudzajām transpersonālās psihoterapijas metodēm, kas savā būtībā atrodas uz terapijas un filozofijas robežas. Mēs nemācām ne ezotēriku, ne psihoterapiju. Mēs mācas sistēm-fenomenoloģisko pieeju, sistēmisko domāšanu, sistēmiskos sakārtojumus un sistēmisko pieeju pieaugušiem cilvēkiem, kuri meklē risinājumus savā dzīvē, kā arī tiem, kuri vēlas papildināt savu esošo profesionālo iemaņu portfeli ar sistēmisko pieeju. Mūsu izglītība un pieredze sistēmisko sakārtojumu darbā un mācīšanā ir vairāk kā desmit gadu.

Organizāciju sistēmiskie sakārtojumi

Organizāciju sistēmiskie sakārtojumi sniedz iespēju telpiski ieraudzīt, izpētīt un piedzīvot organizācijas vai kādas tās daļas, piemēram, konkrētas komandas, sistēmiskās dinamikas. Sakārtojums izgaismo to, kādas lomas, funkcijas, attiecības, uzdevumus ietekmē konkrētās dinamikas, kā arī ar sakārtojuma palīdzību iespējams atrast labus risinājumus sistēmas līmenī esošajiem organizācijas sarežģījumiem.
Organizāciju sakārtojumos mēs bieži novērojam, ka lielākā daļa sistēmisko dinamiku ir saistītas ar organizācijas izcelsmi, vēsturi un īpašnieku ietekmi. Sakārtojumi palīdz izprast kādēļ organizācijā ir pretošanās pārmaiņām un ko iesākt, lai to mainītu. Tāpat, sakārtojumi palīdz izprast organizācijas kultūras aspektus un kritiskos aspektus kas stiprinās kultūras maiņu vai transformāciju.
Būtiski saprast, ka vienlaikus ar dažādiem biznesa modeļiem, menedžmenta struktūrām, kvalitātes un procesu shēmām, organizācijā pastāv arī sistēmisks “sastāvs” vai sistēmiskā organizācijas realitāte. Tās visas pastāv vienlaicīgi, vienkārši, sistēmiskais skats sniedz dziļāk izpratni par sistēmas līmeņa cēloņsakarībām, kas ietekmē organizāciju.
Kad organizāciju dalībnieki piedalās sistēmiskajā sakārtojumā vai sistēmiskajā komandas sesijā, kuru laikā piedzīvo sistēmisko paternu ietekmi “uz savas ādas”, esot aizvietotājam kāda organizācijai svarīga jautājuma risināšanā, tā ir pavisam cita veida pieredze. Pilna ar atklāsmēm un idejām turpmākā darba virzībai vēlamajā virzienā. Dažreiz, cilvēki saka – “ja mēs to būtu zinājuši agrāk!”
Kad organizācijas ietveros ir jautājumi, kas saistīti ar tās pastāvēšanu un tai būtiskiem aspektiem, kad nepieciešamas jaunas atklāsmes par situāciju kopumā, kad pārmaiņu ieviešana “buksē” un nav saprotam kāpēc, kad organizācijas iekšienē jau ir skaidrs, ka tās attīstību (vai stagnēšanu) ietekmē sistēmas līmeņa dinamikas, utt. Biežāk sastopamās organizāciju tēmas, kuras veiksmīgi risināmas ar sistēmisko sakārtojumu palīdzību:
• konflikti biznesa partneru starpā, kurus neizdodas atrisināt ar citām metodēm;
• organizācijā ir liela pretestība pārmaiņām, neskatoties uz vadības pūliņiem tās ieviest;
• organizāciju apvienošana, pārņemšana vai īpašnieku (vai TOP vadītāju) maiņa;
• liels talantu “atbirums” vai vienkārši liela darbinieku mainība;
• noteikta funkcija, process vai pozīcija saskaras ar vienu un to pašu vai līdzīgu problēmu;
• mainot vadītājus/darbiniekus/atlases kritērijus, problēma turpina pastāvēt;
• organizācijā ir zudusi uzticēšanās, cieņa, sadarbība;
• jauna produkta, pakalpojuma ieviešana;
• komandas vai departamenta izmaiņas;
• atvadīšanās, pabeigšana, samazināšana;
• lielas, pēkšņas izmaiņas, biznesa apjoma strauja palielināšanās;
• ar zīmolu, cenu, tirgu, klientiem un produktiem saistīti jautājumi.
Ir iespēja pieteikt sistēmisko sakārtojumu savai organizācijai vai komandai. To var pieteikt, sazinoties ar mums epastā info@constellationsriga.lv.
Mēs tad vadam sistēmiskā darba sesijas, kas ietver sakārtojumu, lai izskatītu jūsu organizācijas/komandas jautājumu (problēmu). Sesijas iespējams organizēt divos veidos:
• mēs pieaicinām jūsu sakārtojumam aizvietotājus “no malas” (nav saistīti ar jūsu uzņēmumu);
• mēs strādājam ar jums bez aizvietotājiem. Tad sesijā tiek izmantotas sistēmiskās figūriņas vai, tā saucamie, sistēmiskie grīdas enkuri, lai attēlotu sakārtojumā esošos elementus. Šis ir konfidenciālāks veids, kā strādās sistēmiski.

Jā, to pie mums var iemācīties mācību programmas “Sistēmiskie risinājumi organizāciju attīstībai un konsultēšanai” ietvaros. Vēl vairāk, jūs šajā programmā apgūstiet arī to, kā atbalstīt organizācijas sistēmiski, neveidojot tām sistēmisko sakārtojumu, bet strādājot ar citām sistēmiskā darba formām.
Pabeidzot šo apmācību programmu jūs saņemsiet neformālās izglītības iestādes “Sistēmiskās izglītības institūts” izdotu sertifikātu, kas apliecina jūsu dalību šajā mācību programmā, kas izveidota sadarbībā ar Nīderlandes Hellingera institūtu.

Sistēmiskās konsultācijas

Sistēmiskās konsultācijas ietver:
• darba uzdevuma noteikšanu, konsultāciju apjomu, ilgumu, biežumu, formu;
• konsultācijas var ietvert: stratēģiskas sistēmiskās vadības sesijas, komandu sesijas, līdzdalību sapulcēs, līdzdalība ikdienas operacionālās vai stratēģiskās vadības uzdevumos, sistēmiskās apmācības dažādos organizācijas līmeņos, individuālās sistēmiskās sesijas organizācijas vadītājiem un/vai vidējā līmeņa vadītājiem u.c.

Sistēmiskās konsultācijas var ietvert dažādas sadarbības norises formas:
• padomdošana – konsultanti strādā kā padomdevēji, par ieviešanu atbild pati organizācija;
• apmācības – konsultanti veicina organizācijas pārmaiņas un attīstību, izstrādājot un vadot apmācību programmas organizācijas iekšienē;
• līdzdalība pārmaiņu ieviešanā – konsultanti daļēji līdzdarbojas pārmaiņu ieviešanā, uzņemoties noteiktas funkcijas, lomas vai atbildības organizācijas ietvaros, uz noteiktu laiku, ar skaidri definētu mērķi un rezultātu;
• krīzes vadība – konsultanti strādā kopā ar esošo vai jauno organizācijas vadību, krīzes situācijas pārvarēšanas laikā.

Sistēmiskās konsultācijas organizācijās bieži ir ilgtermiņa projekts, kur iesaistīti viens vai vairāki centra sistēmiskie konsultanti un apvienotas vairākas konsultāciju tēmas un formas. Sistēmiskās konsultācijas iniciē organizācijas augstākā līmeņa dalītāji: īpašnieki, reģionālie vadītāji, padomes/valdes locekļi, citi augstākā līmeņa vadītāji, kuriem ir stratēģiska līmeņa pilnvaras.
Biežāk sastopamās sistēmisko konsultāciju tēmas:
• organizāciju kultūras izpēte un transformācija;
• atbalsts pārmaiņu procesu ieviešanā, lai stiprinātu rezultātus un attīstību;
• atbalsts organizāciju apvienošanas procesa norisei;
• biznesa partnerības ilgtermiņa stiprināšana, darbs ar investoriem;
• uzņēmuma paplašināšana vai darbības sašaurināšana.
Sistēmiskās konsultācijas ir balstītas konsultantu zināšanās un pieredzē, darbā ar organizācijām kā vienotām, dzīvām sistēmām. Sistēmisko konsultāciju pievienotā vērtība ir spēja meklēt risinājumus, kas atbalsta un veicina sistēmas kopējo dzīvotspēju, pretstatā konkrētu funkciju, procesu, mērķu vai personāliju .
Konsultācijas var pieteikt, sazinoties ar mums e-pastā info@constellationsriga.lv.

Citi jautājumi

Jūs variet izvēlēties, vai maksāt par mācībām uzreiz vai apmaksāt dalību vairākās daļās, tai skaitā, pa moduļiem. Pēc reģistrēšanās kursam jums tiks izrakstīts rēķins un jūs veiksiet apmaksu.
Mēs rēķināmies, ka ja jūs piesakieties uz apmācībām jūs tās apmeklējiet pilnā apjomā. Ja vairākas dienas no pilna programmas apjoma jūs ziniet, ka nevarēsiet piedalīties, labāk atlieciet savu dalību vai izvēlieties kādu citu apmācību programmu.
Apmācību programmas sākas 10:00 un turpinās līdz 16:00 vai 16:30 (atkarībā no programmas). Pusdienlaiks ir no 13:00 – 14:00.
Apmācības notiek Systemic Constellations Center Riga biroja telpās, Ģertrūdes ielā 20.
Piesakieties mācībām mūsu mājas lapā, www.constellationsriga.lv, pie attiecīgās programmas, spiežot pogu “Pieteikties”.
Mēs jūs aicinām rakstīt savus jautājumus e-pasta formā, rakstot uz adresi info@constellationsriga.lv. Mūsu centra koordinatore Terēze Riekstiņa parūpēsies par to, lai jūsu jautājums sasniegtu adresātu un jūs saņemtu atbildi. Dažreiz, atbilde uz jautājumu var aizņemt dažas diena laika.

Pieteikties    info@constellationsriga.lv Terēze Riekstiņa, koordinatore +371 29269931; Normunds Apinis, vadītājs +371 20878887

    Rezervēt grāmatu


      info@constellationsriga.lv Terēze Riekstiņa, koordinatore +371 29269931; Normunds Apinis, vadītājs +371 20878887