fbpx

Sistēmiskā konsultēšana un sakārtojumu (konstelāciju) metode organizāciju vadībai un attīstībai 2021/2022

Mūsdienīgs, parsteidzoši dziļš organizāciju attīstības kurss, kas piemērots organizāciju vadītājiem, līderiem, personālvadības ekspertiem un konsultantiem – visiem, kuru darbs saistīts ar organizāciju vadīšanu un attīstību.

Apmācību programmas ietvaros jūs iegūsiet sistēmisku skatpunktu uz organizācijām un tajā noritošajiem biznesa, cilvēku un attīstības procesiem, apgūsiet sistēmiskās konsultēšanas iemaņas un bāzes iemaņas darbam ar sistēmiskajiem sakārtojumiem (konstelāciju metode). Apgūtās zināšanas jums palīdzēs veicināt savas organizācijas attīstību, papildināt savu esošo konsulēšanas iemaņu un instrumentu klāstu, kā arī atrisināt personīgus ar darbu, karjeru un profesionālo attīstību saistītus jautājumus.

Apmācību programmas tēmas:

  • Skats uz organizāciju kā vienotu sistēmu jeb veselumu. Bāzes izpratnes veidošana par sistēmām, sistēmiskaiem spēkiem, pricipiem un paterniem organizācijās. Morfiskā rezonanse jeb zinošais lauks organizācijā. Atšķirība starp analītisko un sistemisko pieeju biznesa vadībā un organizāciju attīstībā. Darbs ar organizāciju, esot tās sastāvā vai esot pieaicinātam konsultantam no malas.
  • Sistēmiskās uztveres attīstīšana. Tukšā vidus princips sistēmiskajā pieejā. Attieksme bez vērtējuma, nosodījuma, sprieduma. Izpratne par organizāciju attīstību no sistēmiskā skatpunkta: sistēmiskas ainas iegūšana (diagnostika); atgriezeniskā saite un sistēmiski komentāri, kas atver cilvēkpotenciālu; plānotā nākotne un nākotne, kas tuvojās; lēmumu pieņemšana, balstoties uz “īsto momentu” pretstatā plāna izpildei.
  • Organizācijas izcelsmes un vēstures nozīme. Organizācijas dibināšana, socialā konteksta ietekme. Dažādās kārtības organizācijā. Pievienošanās un aiziešana no organizācijas. Kā sistēmiski atlaist darbiniekus, pārtraukt procesus, likvidēt nodaļu, projektu, filiāli, lai neradītu tālejošas negatīvas sistēmiskas sekas. Jaunas sistēmas izveide un atdalīšanās no sistēmas. Piederības jautājumi un ar to saistītie izaicinājumi.
  • Organizācijas stagnēšanas iemesli un kā veicināt uz attīstību balstītu lēmumu pieņemšanu no līdzīpašnieku, vadītāju un konsultantu pozīcijas. Situācijas, kad organizācijas attīstību kavēaugstākā līmeņa vadītāju personīgās dinamikas un kā to risināt. Situācijas, kad organizācijas turpmāta attīstība nav iespējama, nepieciešams pilnīga pārstartēšana. Klasiski biznesa procesi no sistēmiskā viedokļa: vadība, ražošana, finanses, pārdošana, personālvadība. Darbs ar komandām no sistēmiskā skatpunkta.
  • Sistēmisko sakārtojumu metode kā sistēmiskā darba instruments: sakārtojuma būtība un jēga, klienta intervija, aizvietotāju izvēle, elementu izvietošana, sakārtojuma vadīšana, intervences, sakārtojuma pabeigšana.  Trauma organizācijā. Dažādi organizāciju sakārtojumu veidi: scenāriju sakārtojumi, produktu un tirgus sakārtojumi, konsultāciju sakārtojumi.
  • Dalībnieku profesionālo jautājumu izpēte. Personīgās biogrāfijas un profesionālās pieredzes integrēšana. Risinājumi attiecībā uz savu vietu, lomu, pienesumu, nākotni organizācijā; esošajiem un topošajiem produktiem, pakalpojumiem; mērķiem; personīgo līderību; nākotnes virzību. Savu robežu apzināšana. Turpmākās izaugsmes iespējas.
  • Pārmaiņu un transformāciju procesu ieviešana un vadīšana organizācijās. Sistēmiskā darba veidi bez sistēmiskajiem sakārtojumiem: sistēmiskais koučings un konsultēšana, sistēmiskā līderība. Bāzes iemaņas organizāciju sistēmiskajā konsultēšanā.
  • Ētika sistēmisko sakārtojumu darbā un sistēmiskajā konsultēšanā. Ētikas aspekti, strādājot ar dažādiem klientu pieprasījumiem, hierarhijas līmeņiem, komandām organizācijas iekšienē un atvērtām grupām. Ētikas aspekti saistībā ar sistēmiskā darba uzsākšanu, integrēšanu, izaugsmi.  Konfidencialitāte darbā ar klientiem. Sistemiskie aspekti konsultēšanā kā palīdzošajā jomā – kā palīdzēt organizācijām, komandām, cilvēkiem, ievērojot sistēmiskās higiēnas principus.

Dalībnieki saņem Systemic Constellations Center Riga sertifikātu, kas apliecina viņu dalību apmācību programmā, kas veidota sadarbībā ar Bert Hellinger Institute Netherland. Sertifikātu saņem dalībnieki, kuri ir apmeklējuši vismaz 80% apmācību.

Apmācību moduļu datumi:

 1. modulis. 16. – 17. septembris, 2021, plkst 10:00 – 16:00
 2. modulis. 14. – 15. oktobris, 2021, plkst 10:00 – 16:00
 3. modulis. 11. – 12. novembris, 2021, plkst 10:00 – 16:00
 4. modulis. 16. – 17. decembris, 2021, plkst 10:00 – 16:00
 5. modulis. 13. – 14. janvāris, 2022, plkst 10:00 – 16:00
 6. modulis. 10. – 11. februāris, 2022, plkst 10:00 – 16:00
 7. modulis. 10. – 11. marts, 2022, plkst 10:00 – 16:00
 8. modulis.7. – 8. aprīlis, 2022, plkst 10:00 – 16:00
 9. modulis. 5. – 6. maijs, 2022, plkst 10:00 – 16:00
 10. modulis. 9. – 10. jūnijs, 2022, plkst 10:00 – 16:00.

Cena: apmācību kursa cena 3100 eiro + PVN. Iespējama apmaksa pa moduļiem (310 eiro + PVN viens modulis). Moduļus nav iespējams apmeklēt atsevišķi. Apmaka ir veicama par pilnu kursu, arī gadījumos, ja kāds no moduļiem vai atsevišķas apmācību dienas netiek apmeklētas pamatotu iemeslu dēļ.

Klātiene un online vide: apmācības ir veidotas, lai būtu iespējams mācīties klātienē vai attālināti. Ja situācija atļaus, mācībām klātienē ir prioritāte. Ja klātienes mācības pieaugušajiem būs aizliegtas, tās turpināsies attālināti.

Reģistrēšanās: lai reģistrētos apmācībām, lūdzu, nosūtiet mums savu pieteikumu mājaslapā. Pieteikšanās laiks līdz 20. augustam. Sazinieties ar mums, ja nepieciešama papildus informācija.

Lai tiktu izskatīts jūsu pieteikums, vēlamies saņemt uz epastu info@constellationsriga.lv sekojošu informāciju:

 • motivācijas vēstuli brīvā formā, norādot, kādēļ esat nolēmuši pieteikties mācībām, ko jūs jau esat mācījušies par sistēmisko pieeju un vai jums ir bijusi pieredze kā klientam, kā arī savu ideju, kā jūs plānojiet turpmāk izmantot iegūtās zināšanas;
 • savu biogrāfiju brīvā formā vai tādā, kā jums tā jau ir pieejam. Šis ir nepieciešams, lai mēs zinātu, kādas kompetences grupā jau būs pieejamas, nevis atlases veikšanai;
 • dalība apmācībās tiks apstiprināta pēc individuālām pārrunām.

Apmācības vada Iveta Apine, Systemic Constellations Center Riga dibinātāja, Nīderlandes Helingera institūta afiliētā trenere.

Pēc mācību programmas apguves, dalībniekie saņem Systemic Constellations center Riga un Bert Hellinger Institute Netherland sertifikātu. Nepieiešams vismaz 80% apmeklējums.

 

Pieteikties

Ģimenes sistēmisko sakārtojumu apmācību programma 2021

Šī apmācību programma ir piemērota visiem, kas vēlas tuvāk iepazīties ar sistēmfenomenoloģisko darbu un sistēmiskajiem sakārtojumiem, ar fokusu uz ģimenes sistēmu. Lai piedalītos apmācībās, dalībniekiem nav nepieciešamas priekšzināšanas par sakārtojumu darba specifiku vai zināšanas psiholoģijā. Bāzes līmeņa programma ir atvērta ikvienam interesentam, neatkarīgi no vecuma, līdzšinējās izglītības virziena, dzīves pieredzes, utt.

Priekšnoteikumi apmācībām ir spēja būt klātesošam un reflektēt par sevi, kā arī jēgpilni piedalīties grupas darbos un apmācību procesā. Iesakām iegūt sistēmisko sakārtojumu pieredzi kā klientam, lai zinātu par sistēmisko sakārtojumu metodi un par uzskatu kopumu, kas ir šīs metodes pamatā. Metode balstīta uz vācu psihoterapeita un filozofa Berta Helingera sistēmisko konstelāciju metodi (latviski – sistēmiskie sakārtojumi, izvietojumi, uzstādījumi). Kopš tās izveidošanas pagājušajā gadsimtā, sakārtojumi ir piedzīvojuši daudzus attīstības viļņus un tā ir papildināta ar metodoloģiju, pielietošanu un jaunām atklāsmēm, kā arī izstrādātu apmācību didaktiku. Šobrīd sistēmiskos sakārtojumus pielieto dažādās nozarēs visā pasaulē – psihoterapijā, supervīzijā, koučingā, biznesa attīstībā, starppersonu un starpvalstu konfliktu risnāšanā, dažādās sociālajās sfērās, veselības uzturēšanas un slimības simptomu apzinašanā un ārstēšanā, utt. Sistēmiskie sakārtojumi ir viena no daudzām sistēmiskā darba formām.

Šis ir sistēmisko sakārtojumu metodes apguves bāzes kurss, kas dod jums iespēju izprast, kā “strādā” ģimenes sistēma kā vienots lauks ar kopīgu dvēseli, mācoties izprast JŪSU ģimenes sistēmu no sistēmfenomenoloģiskā viedokļa, apgūstot sistēmisko sakārtojumu tehniku, trenejoties veidot sakārtojumus apmācību ietvaros saviem grupas biedriem. Šis ir atklāsmēm pilns process, kas ļauj piedzīvojot pārsteidzošas personīgas pārmaiņas savā dzīvē apmācību programmas laikā.

Dalībniekus, kuriem šis ir pirmais apmācību kurss viņu dzīvē, par tēmām, kas saistītas ar cilvēku attīstību (respektīvi, līdzšinējās apmeklētās apmācības vai pamatizglītība ir bijušas saistītas ar citām jomām), šī kursa laikā aicinām veltīt galveno uzmanību personīgajai izaugsmei, ne tik daudz meotodes apguvei. Katrs dalībnieks saņem savus sistēmiskos ģimenes sakārtojumus šī kursa laikā. Tāpat, katrs dalībnieks gūst daudz jaunu atklāsmju, piedaloties sistēmiskajos vingrinājumos, jautājumu un atbilžu sesijās par sevi un savu ģimenes sistēmu.

Mēs esam pilnībā pielāgojuši mācības darbam klātienē vai Zoom vidē, atkarībā no tā, kāda ir atļautā situācija saistībā ar mācībām valstī. Mūsu pieredze  kopš šīs krīzes sākuma rāda, ka šis ir tik pat pilnvērtīgs mācību process. Tiko būs iespēja strādāt klātienē, mācības noritēs klātienē.

“Tikai tad, kad ģimenē ir atgriezta tās dabiskā kārtībā, cilvēks var to atstāt aiz sevis, izjūtot tās spēku un pieņemot atbalstu. Tikai atzīstot savu saistību ar ģimeni, un skaidri ieraugot savu individuālo atbildību un atbilstoši izvietojot to, cilvēks var justies atbrīvots no apgrūtinājuma un nodoties savai personīgajai dzīvei, lai nekas no pagātnes to nespiestu uz leju vai neatturētu doties uz priekšu.” Berts Helingers

Nodarbību norises datumi:

2. – 3. aprīlis, no plkst. 10:00 līdz 17:00
7. – 8. maijs, no plkst. 10:00 līdz 17:00
17. – 18. jūnijs, no plkst. 10:00 līdz 17:00
16. – 17. jūlijs, no plkst. 10:00 līdz 17:00
13. – 14. augusts, no plkst. 10:00 līdz 17:00
10. – 11. septembris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
1. – 2. oktobris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
29. – 30. oktobris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
19. – 20. novembris, no plkst. 10:00 līdz 17:00
10. – 11. decembris, no plkst. 10:00 līdz 17:00.

 Apmācību tēmas:

 • Sistēmiskā izpratne un uztvere, bez interpretācijām, vērtējuma un viedokļa. ”Tukšā vidus” princips. Sistēmiskās informācijas iegūšana, genogramma un dzimtas sistēmiskā vēsture. Izpratnes veidošana par sistēmisko sakārtojumu metodi: sistēmiskie likumi, “zinošais lauks” un aizvietošanas fenomens. Sistēmiskā sakārtojuma gaita. Sākotnējā intervija. Sistēmu hierarhija.
 • Teorētiskais pamats: personīgā un sistēmiskā sirdsapziņas. Sistēmiskie likumi, dinamikas un simptomi. Dinamikas, kas bieži sastopamas ģimenes sistēmās un to atrisinājumu iespējas. Uzdevība, domāšana, ieradumi un to sistēmiskās saknes. Primārās un sekundārās jūtas, sistēmiskās emocijas. Sistēmenerģija sakārtojumā. Sociālā konteksta ietekme uz ģimenes sistēmu.Sistēmiskie vingrinājumi, izpēte, prakse un personīgo ģimenes sistēmas dinamiku atklāšana.
 • Dažādi ģimenes sistēmās bieži sastopami jautājumi no sistēmfenomenoloģiskā viedokļa. Attiecības vecāki – bērni. Partnerattiecības. Saliktas ģimenes. Dzīves kvalitāti ietekmējoši simptomi un to vieta ģimenes sistēmā. Dzīvība un nāve.
 • Sistēmiskās intervences. Atrisinājuma teikumi sistēmiskajā sakārtojumā. Sistēmiskie rituāli. Sistēmiskā intervija pirms sakārtojuma. Jautājumu uzdošanas nozīme. Iekšējā attieksme. Dalībnieku pieredze individuālo sakārtojumu vadīšanā, supervīzija.
 • Sistēmiskā sakārtojuma “lasīšana”. Izpratne par iekšējiem resursu stāvokļiem sakārtojuma vadīšanu: teorija, sistēmenerģija un realitāte. Ētikas jautājumi. Personīgo principu noformulēšana darbā ar klientiem. Personīgās attīstības izpēte. Strukturālie sakārtojumi un darbs ar sistēmiskajā gūrām. Dalībnieku pieredze individuālo sakārtojumu vadīšanā ar atbalstu.
 • Dalībnieku individuālā sistēmiskā prakse ar supervīziju. Apgūtās pieredzes, attieksmes, iemaņu un zināšanu integrēšana. Padziļināti jautājumi un atbildes uz tiem. Dalībnieku pieredze individuālo sakārtojumu vadīšanā, supervīzija. Sistēmiskie vingrinājumi, izpēte, prakse Pašvērtējums un grupas vērtējums.

Apmācības vadītāji

Apmācības vada Systemic Constellations Center Riga treneri Iveta Apine un Normunds Apinis. Apmācību programmas laikā var tikt piedāvātas iespējas viespasniedzēju papildinošos semināros.

Dalībnieki saņem Systemic Constellations Center Riga sertifikātu, kas apliecina viņu dalību apmācību programmā, kas veidota sadarbībā ar Bert Hellinger Institute Netherland. Sertifikātu saņem dalībnieki, kuri ir apmeklējuši vismaz 80% apmācību.

Apmācību izmaksas: 250 eiro + PVN par moduli, kopā 2500 eiro + PVN. Iespēja maksāt pa moduļiem.

Reģistrēšanās: lai reģistrētos apmācībām, lūdzu nosūtiet mums savu pieteikumu mājaslapā. Lūdzu atsūtiet uz epastu info@constellationsriga.lv sekojošo:

 • motivācijas vēstuli brīvā formā, norādot, kādēļ esat nolēmuši pieteikties mācībām, ko jūs jau esat mācījušies par sistēmisko pieeju un vai jums ir bijusi pieredze kā klientam, kā arī savu ideju, kā jūs plānojiet turpmāk izmantot iegūtās zināšanas;
 • savu biogrāfiju pilnīgi brīvā formā vai tādā, kā jums tā jau ir pieejam. Šis ir nepieciešams, lai mēs zinātu, kādas kompetences grupā jau ir pieejamas.
 • dalība apmācībās tiks apstiprināta pēc individuālām pārrunām.Ģi
Pieteikties

Pieteikties


info@constellationsriga.lv +371 27448888

Rezervēt grāmatu


info@constellationsriga.lv +371 27448888