fbpx

Ģimenes sistēmiskās dinamikas un sakārtojumu metode R/2023

“Tikai tad, kad ģimenē ir atgriezta tās dabiskā kārtībā, cilvēks var to atstāt aiz sevis, izjūtot tās spēku un pieņemot atbalstu. Tikai atzīstot savu saistību ar ģimeni, un skaidri ieraugot savu individuālo atbildību un atbilstoši izvietojot to, cilvēks var justies atbrīvots no apgrūtinājuma un nodoties savai personīgajai dzīvei, lai nekas no pagātnes to nespiestu uz leju vai neatturētu doties uz priekšu.” Berts Helingers

Šī apmācību programma pirmām kārtām ir dziļš iekšējs ceļojums, kas veicina peronīgo attīstību. Mācību programma ir piemērota cilvēkiem, kas vēlas iepazīt sistēmisko sakārtojumu metodi ar fokusu uz ģimenes sistēmu un apgūt zināšanas, uz kā balstīta sistēmisko sakārtojumu prakse. Apgūtās zināšanas ir starpdisciplināras, balstītas uz vācu filozofa un psihoterapeita Berta Helingera metodi. Lai piedalītos apmācībās, dalībniekiem nav nepieciešamas priekšzināšanas par sakārtojumu darba specifiku vai zināšanas psiholoģijā. Bāzes līmeņa programma ir atvērta ikvienam interesentam, neatkarīgi no vecuma, līdzšinējās izglītības virziena, dzīves pieredzes, utt.

Priekšnoteikumi apmācībām ir spēja būt klātesošam un reflektēt par sevi, kā arī jēgpilni piedalīties grupas darbos un apmācību procesā. Iesakām iegūt sistēmisko sakārtojumu pieredzi kā klientam, lai zinātu par sistēmisko sakārtojumu metodi un par uzskatu kopumu, kas ir šīs metodes pamatā. Metode balstīta uz vācu psihoterapeita un filozofa Berta Helingera sistēmisko konstelāciju metodi (latviski – sistēmiskie sakārtojumi, izvietojumi, uzstādījumi, izklājumi). Kopš tās izveidošanas pagājušajā gadsimtā, sakārtojumi ir piedzīvojuši daudzus attīstības viļņus un tā ir papildināta ar metodoloģiju, pielietošanu un jaunām atklāsmēm, kā arī izstrādātu apmācību didaktiku. Šobrīd sistēmiskos sakārtojumus pielieto dažādās nozarēs visā pasaulē – psihoterapijā, supervīzijā, koučingā, biznesa attīstībā, starppersonu un starpvalstu konfliktu risnāšanā, dažādās sociālajās sfērās, veselības uzturēšanas un slimības simptomu apzinašanā un ārstēšanā, utt. Sistēmiskie sakārtojumi ir viena no daudzām sistēmiskā darba formām.

Šis ir sistēmisko sakārtojumu metodes apguves bāzes kurss, kas dod jums iespēju izpētīt, kā jūs east iepīti savā ģimenes sistēmā kā vienotā laukā ar kopīgu dvēseli. Jūs apgūsiet sistēmisko sakārtojumu tehniku praksē, trenejoties veidot sakārtojumus apmācību ietvaros saviem grupas biedriem un pētot sistēmiskos patterns savā ģimenē. Šis ir atklāsmēm pilns process, kas ļauj piedzīvojot pārsteidzošas pārmaiņas.

Dalībniekus, kuriem šis ir pirmais apmācību kurss viņu dzīvē, par tēmām, kas saistītas ar cilvēku attīstību (respektīvi, līdzšinējās apmeklētās apmācības vai pamatizglītība ir bijušas saistītas ar citām jomām), šī kursa laikā aicinām veltīt galveno uzmanību personīgajai izaugsmei, ne tik daudz meotodes apguvei. Katrs dalībnieks saņem savus sistēmiskos ģimenes sakārtojumus šī kursa laikā. Tāpat, katrs dalībnieks gūst daudz jaunu atklāsmju, piedaloties sistēmiskajos vingrinājumos, jautājumu un atbilžu sesijās par sevi un savu ģimenes sistēmu.

Mācību programmas apguve ietver:

 • dalību apmācību moduļos (lai saņemtu sertifikātu, nepieciešams 80% klātienes apmeklējums)
 • 2 ar sistēmisko sakārtojumu darbu saistītu grāmatu izlasīšanu (SCCR izdotās grāmatas vai kāda no mūsu rekomendētajām)
 • personīgās genogrammas izveidošana (sistēmiskais dzimtas koks kā ģimenes kopīgās dvēseles atspoguļojums)
 • noslēguma darbs, kurā dalībnieks rakstiski izklāsta savu ceļojumu šīs mācību programmas laikā un to, kā apgūtās zināšanas ietekmējušas viņu dažādos dzīves aspektos.

Nodarbību norises datumi 2023 – 2024:

30.09 – 1.10, plkst. 10:00 – 16:30
4.11 – 5.11, plkst. 10:00 – 16:30
2.12 – 3.12, plkst. 10:00 – 16:30
20.01 – 21.01, plkst. 10:00 – 16:30
17.02 – 18.02, plkst. 10:00 – 16:30
16.03 – 17.03, plkst. 10:00 – 16:30
13.04 – 14.04, plkst. 10:00 – 16:30
11.05 – 12.05, plkst. 10:00 – 16:30
15.06 – 16.06, plkst. 10:00 – 16:30
13.07 – 14.07, plkst. 10:00 – 16:30.

 Mācību tēmas:

 • Sistēmiskā izpratne un uztvere, bez interpretācijām, vērtējuma un viedokļa. ”Tukšā vidus” princips kā klātbūtnes un apzinātības stāvoklis.
 • Sistēmiskās informācijas iegūšana, genogramma un dzimtas sistēmiskā vēsture.
 • Izpratnes veidošana par sistēmisko sakārtojumu metodi: sistēmiskie likumi, “zinošais lauks” un aizvietošanas fenomens.
 • Skārtojumu metode. Sākotnējā intervija. Kuru sistēmas daļu izvietot sakārtojumā? Ģimenes sistēmas tēla uztvere sakārtojumā. Sistēmiskā sakārtojuma gaita.
 • Sistēmfenomenoloģijas teorētiskais pamats: personīgā un sistēmiskā sirdsapziņas. Sistēmiskie likumi, dinamikas un simptomi. Primārās un sekundārās jūtas, sistēmiskās emocijas sakārtojumos un dzīvē.
 • Izslēgto cilvēku, notikumu un tēmu iekļaušana. Mātes un tēva pieņemšana.
 • Sistēmiskie vingrinājumi, izpēte, prakse un personīgo ģimenes sistēmas dinamiku atklāšana.
 • Izpratne par ģimenes sistēmu (dzimtu) kā cilvēka resursu. Ceļš no izpratnes veidošanās līdz dziļai pieņemšanai.
 • Ģimenes attiecību sistēmas. Attiecības vecāki – bērni. Partnerattiecības. Saliktas ģimenes. Bērnu audzināšana, balstoties uz sistēmisko izpratni.
 • Dzīves kvalitāti ietekmējoši simptomi un to vieta ģimenes sistēmā. Dzīvība un nāve.
 • Sistēmiskās intervences. Atrisinājuma teikumi sistēmiskajā sakārtojumā.
 • Dalībnieku pieredze kā klientiem un praktizējot sistēmisko vingrinājumu vadīšanu nelielās grupās ar mācību kolēģiem.
 • Dalībnieku pieredze, saņemot sistēmiskos sakārtojumus pēc sava pieprasījuma no pasniedzējiem.
 • Sistēmiskā sakārtojuma “lasīšana”. Zinošā lauka fenomens, lauka atmiņa. Izpratne par iekšējiem resursu stāvokļiem sakārtojuma vadīšanā: teorija, sistēmenerģija un realitāte.
 • Ētikas jautājumi un vadītāja personīgā atbildība.
 • Savu vadošo principu noformulēšana attiecībā uz sistēmisko sakārtojumu zināšanu izmantošanu.
 • Apgūtās pieredzes, attieksmes, iemaņu un zināšanu integrēšana.

Turpmākās attīstības iespējas (pēc šīs mācību programmas noslēguma)

Praktiķa līmeņa (padziļinātas) apmācības –  ceļojuma turpmājums personīgā līmenī. Sistēmisko sakārtojumu un sistēmisko intervenču izpratnes palielināšana un iemaņu treniņš. Padziļināta līmeņa tēmu izskatīšana. Sistēmiskās uztveres, sistēmiskā darba un sakārtojumu iemaņu integrēšana savā profesionālajā dzīvē un darbā. Sistēmisko iemaņu pielietošana, bez sistēmisko sakārtojumu vadīšanas dažādās darba jomās.

Apmācības vadītāji

Apmācības vada Systemic Constellations Center Riga treneri Iveta Apine un Normunds Apinis.

Dalībnieki saņem Systemic Constellations Center Riga sertifikātu, kas apliecina viņu dalību apmācību programmā, kas veidota sadarbībā ar Bert Hellinger Institute Netherland. Sertifikātu saņem dalībnieki, kuri ir apmeklējuši vismaz 80% apmācību.

Apmācību izmaksas: 300 eiro + PVN par moduli, kopā 3000 eiro + PVN. Iespēja maksāt pa moduļiem.

Reģistrēšanās: lai reģistrētos apmācībām, lūdzu nosūtiet mums savu pieteikumu mājaslapā. Lūdzu atsūtiet uz epastu info@constellationsriga.lv sekojošo:

 • motivācijas vēstuli brīvā formā, norādot, kādēļ esat nolēmuši pieteikties mācībām, ko jūs jau esat mācījušies par sistēmisko pieeju un vai jums ir bijusi pieredze kā klientam, kā arī savu ideju, kā jūs plānojiet turpmāk izmantot iegūtās zināšanas;
 • savu biogrāfiju pilnīgi brīvā formā vai tādā, kā jums tā jau ir pieejam. Šis ir nepieciešams, lai mēs zinātu, kādas kompetences grupā jau ir pieejamas.
 • dalība apmācībās tiks apstiprināta pēc individuālām pārrunām.
Pieteikties

Sistēmiski risinājumi organizāciju attīstībai un konsultēšanai 2023

Šis ir laiks, kad organizāciju stratēģiskā līmeņa vadītāji meklē kvalitatīvi jaunas pieejas savu organizāciju un/vai biznesu attīstībai.     Arī konsultanti saskarās ar izaicinājumiem, kā sniegt organizācijām iespējami labākos risinājumus vadības un attīstības veicināšani. Kā iegūt jaunu skatījumu, jaunu elpu turpmākajai attīstībai? Sistēmiski risinājumi šajos jauājumos sniedz iespēju paradigmas maiņai, rada vidi organizāciju, komandu un indivīdu potenciāla attīstīšanai.

Pārmaiņas organizācijā ir iespējamas, ja mēs spējam bezkaislīgi ieraudzīt un atzīt situāciju, tādu, kā tā ir. Necenšoties atrast pozitīvos aspektus. Nevērtējot un nemeklējot vainīgo. Meklējot labus risinājumus sistēmas līmenī. Gadījumos, kad organizācijas augstākā līmeņa vadība nav spējīga ieraudzīt un pieņemt faktisko situāciju, vai kad katra individuālās ambīcijas ir būtiskākas par kopējo rezultātu, pārmaiņu ieviešana ieņem vardarbīgu raksturu un tai ir lielas izmaksas. Organizācija zaudē ne tikai cilvēkus, tiek apdraudēts tās potenciāls kopumā.

Šajā mācību programmā jūs iegūsiet jaunu zināšanu bloku, kuru nav iespējams apgūt citās vadības un organizāciju attīstības disciplīnās – zināšanas par organizāciju kā dzīvu sistēmu (ekosistēmu). Jaunās zināšanas var kļūt par ieguldījumu jūsu organizāciju attīstības jautājumu pārskatīšanā, pārmaiņu iniciēšanā, piedzīvošanā un atbalstīšanā. Novērojam, ka dalībnieki iegūst būtiskas personīgas atziņas, kas palīdz karjeras veidošanā un izmaiņu veikšanā, vadības stila maiņā, komandas stiprināšanā un sava persīnīgā potenciāla apzināšanā.

Tēmas:

1. bloks

 • Kā uztvert un orientēties organizācijā kā dzīvā sistēmā;
 • Sistēmas īpašības, principi un paterni
 • Pašu organizācijā/komandā esošo paternu izpēte;
 • Simptomi, kas liecina par sistēmas līmeņa paterniem
 • Jaunu sistēmu veidošanās, aiziešana no sistēmas, sistēmas beigšanās un transformācija – organizāciju vadības kontekstā
 • Sistēmiski veselas organizācijas pazīmes;
 • Izpratnes veidošana par līdera kompetencēm no sistēmiskā skatpunkta;
 • Izcelsme un vēsture kā sistēmas paternu avots.

2. bloks

 • Bāzes iemaņas sistēmiskajam darbam organizācijā: uztvere, domāšana, attieksme
 • Sistēmiskā darba instrumenti konsultatīvā darbā – sistēmiskie sakārtojumi un sistēmiskais koučings
 • Sistēmisko sakārtojumu vadīšana grupas ietvaros un darbs ar viesklientiem no dažādām organizācijām
 • Sistēmisko intervenču veidi, vadot organizāciju un/vai komandu;
 • Praktisku vadības situāciju risinaša ar sistēmisko sakārtojumu palīdzību apmācību grupā
 • Organizācijas vadības disciplīnas no sistēmiska skatpunkta.

Nodarību norise: nodarbības ir veidotas ļoti praktiski, dalībniekiem apgūstot jaunu teoriju uz personīgiem/ savu organizāciju piemēriem, citu grupas dalībnieku organizāciju piemēriem un piemēriem no citām valstīm. Teorija tiek apgūta nevis kā noteikts kompetenču, domāšanas vai rīcības modelis, bet ar pieredzē balstītas mācīšanās metodes palīdzību (experiential learning), kas ļauj izprast attīstības šķēršļus, stiprināt izpratni un spējas pārmaiņu ieviešanai.

Šāds apmācību veids ir piemērots vadītājiem un konsultantiem, kas gatavi mācīties daloties, testējot, kļūdoties un kopīgi augot. Teorijas bloki mīsies ar praktiskiem vingrinājumiem, diskusijām, jautājumiem un atbildēm, kā arī individuālajiem apmācību programmas dalībnieku sakārtojumiem.

Kam? Šīs apmācības ir piemērotas cilvēkiem, kurus nodarbina un/vai kuri ir atbildīgi par organizāciju attīstības jautājumiem. Bieži tie ir biznesu īpašnieki, organizāciju un struktūrvienību vadītāji, kā arī dažādu jomu ārējie konsultanti, kas tiek iesaistīti organizāciju attīstības un pārmaiņu veicināšanas jautājumu risināšanā.

Apmācību programmas datumi 2023. – 2024. gadā:

5. – 6. oktobris, plkst. 10:00 – 16:00
9. – 10. novembris, plkst. 10:00 – 16:00
7. – 8. decembris, plkst. 10:00 – 16:00
11. – 12. janvāris, plkst. 10:00 – 16:00
8. – 9. februāris, plkst. 10:00 – 16:00
14. – 15. marts, plkst. 10:00 – 16:00
11. – 12. aprīlis, plkst. 10:00 – 16:00
9. – 10. maijs, plkst. 10:00 – 16:00
13. – 14. jūnijs, plkst. 10:00 – 16:00
11. – 12. jūlij, plkst. 10:00 – 16:00

Apmācību izmaksas: 350 eiro + PVN par moduli, kopā 3500 eiro + PVN. Iespēja maksāt pa moduļiem.

Vadītāji: Iveta Apine, Normunds Apinis. Apmācību programma tiek vadīta sadarbībā ar Nīderlandes Helingera Institūtu.

 

Pieteikties

Pieteikties


info@constellationsriga.lv +371 27448888

Rezervēt grāmatu


info@constellationsriga.lv +371 27448888